hdu 4082 I Hou Yi's secret (计算几何)

Posted by 111qqz on Wednesday, July 22, 2015

TOC

http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=83295#problem/I

最多18个点,选3个点,能够成的三角形不超过1000个,O(n2)暴力就可以。

思路就是枚举三个点点,对于每一个构成的三角形,把这个三角形的最小角和次小角存起来。

然后枚举三角形,判断是否有两个三角形的最小角和次小角分别对应相等。

需要注意的是题目中问的是相似三角形的最大个数

如果A  B 相似 C D 相似,但是B C 不相似,答案应该是2.

还有三角形自身和自身是相似的。

一开始求角度的时候只求了cos值,忘了求下acos了。

需要注意的是,枚举的到时候,三个点可能共线,这个还挺好,题目中说的是“** you may get a triangle**”

may算是提示了

如果共线,就不能构成三角形,何谈相似?

我共线的判断是用斜率搞的,特判下斜率不存在的情况(三个点的横坐标都相同)

然后又交,又WA….妈蛋。。。

然后想,会不会是他射到了同一个点上?

不管多少次射到同一个点上,就只会出现一个hole,也就算作一个点。

于是判重。

判重还没写全。

一开始只把因为重复而不能构成三角形的情况给cut掉了

就是枚举的三个点有至少两个一样,这个时候实际上只有两个点,所以不能够成三角形。

但是马上就发现,对于能构成的三角形的情况,一个点重复了几次,就算了几次,而实际上应该只算一次。

所以改在枚举之前判重。

至于精度问题,我是没遇到。。。

相等都是写成<=eqs 的形式了。。。

注意是fabs而不是abs

最后终于A了。

/* ***********************************************
Author :111qqz
Created Time :2016年03月03日 星期四 14时43分22秒
File Name :code/hdu/4082.cpp
************************************************ */

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<string>
#include<map>
#include<set>
#include<queue>
#include<vector>
#include<stack>
#define y0 abc111qqz
#define y1 hust111qqz
#define yn hez111qqz
#define j1 cute111qqz
#define tm crazy111qqz
#define lr dying111qqz
using namespace std;
#define REP(i, n) for (int i=0;i<int(n);++i) 
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
const double eqs = 1E-6;
const int N = 25;
const int inf = 0x7fffffff;
int x[N],y[N];
int n;
double an[2000][5];
struct Q
{
  int xx,yy;
}q[N];
double dis(int a,int b)
{
  double res;
  res = (x[a]-x[b])*(x[a]-x[b])+(y[a]-y[b])*(y[a]-y[b]);
  res = sqrt(res);
  return res;
}
double angle(double a,double b,double c)
{
  double res;
   res = (b*b+c*c-a*a)/(2*b*c);
  // cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<res<<endl;
   res = acos(res);
  return res;
}

bool cmp(Q a,Q b)
{
  if (a.xx<b.xx) return true;
  if (a.xx==b.xx&&a.yy<b.yy) return true;
  return false;
}
bool ok(int t)
{
  if (q[t].xx==q[t+1].xx&&q[t].yy==q[t+1].yy)
   return false;
  return true;
}
int main()
{
  while (scanf("%d",&n)!=EOF)
 { 
   if (n==0) break;

 //  memset(ang,0,sizeof(ang));
 //  memset(angl,0,sizeof(angl));
  memset(an,0,sizeof(an));
  int sum = 0; //三角形的个数
  for ( int i =1 ; i <= n ; i++ )
  {
   cin>>q[i].xx>>q[i].yy;
  }
  sort(q+1,q+n+1,cmp);
  q[n+1].xx=inf;
  q[n+1].yy=inf;

  int n_dif=0;
  for ( int i = 1; i <= n ; i++)
  {
   if (ok(i))
   {
    n_dif++;
    x[n_dif]=q[i].xx;
    y[n_dif]=q[i].yy;
   }

  }
  n = n_dif;
  // cout<<"n_dif:"<<n_dif<<endl;
  for ( int i = 1 ; i <= n-2 ; i++ )
  {
   for ( int j = i + 1 ; j <= n-1 ; j++)
   {
    for ( int k = j +1 ; k <= n ; k++)
    {
      if (x[i]==x[j]&&y[i]==y[j]) continue;
      if (x[i]==x[k]&&y[i]==y[k]) continue;
      if (x[j]==x[k]&&y[j]==y[k]) continue; //难道还有一样的点???
      if (x[i]==x[j]&&x[i]==x[k]) continue; //三点共线,且斜率不存在,构不成三角形。
      //相同的三角形的点只算一个?
      double k1,k2;
      k1 = (y[i]-y[j])*1.0/(x[i]-x[j]);
      k2 = (y[i]-y[k])*1.0/(x[i]-x[k]);
      if (fabs(k1-k2)<=eqs) continue;  //共线,不恩能够构成三角形
      double si = dis(j,k);
      double sj = dis(i,k);
      double sk = dis(i,j);
      double ai = angle(si,sj,sk);
      double aj = angle(sj,si,sk);
      double ak = angle(sk,si,sj);
      double ang[10];
     //  cout<<"si:"<<si<<" sj:"<<sj<<" sk:"<<sk<<endl;
     //  cout<<"ai:"<<ai<<" aj:"<<aj<<" ak:"<<ak<<endl;
      ang[0]=ai;
      ang[1]=aj;
      ang[2]=ak;
      sort(ang,ang+3); //把角度从小到大排序
     //  angl[i][j][k][0]=ang[0];
     //  angl[i][j][k][1]=ang[1];
     //  angl[i][j][k][2]=ang[2];    //重要的是角度是多少,某个三角形是哪三个点得到的并不重要。
      sum++;
      an[sum][0]=ang[0];
      an[sum][1]=ang[1];
      an[sum][2]=ang[2];
		  
    }
   }
  }
  int ans = 0; //初始是0不是1,因为可能恰好所有点共线,没有三角形,也就没有相似的三角形
  if (sum!=0) ans = 1;
 //  for ( int i = 1 ; i <= sum ; i++ ) cout<<"an[i][0]"<<an[i][0]<<" an[i][1] "<<an[i][1]<<endl; 
  for ( int i = 1; i <= sum -1 ; i++ )
  {
   int cnt = 1;
   for ( int j = i+1 ; j <= sum ; j++ )
   {
    double tmp1 = fabs(an[i][0]-an[j][0]);
    double tmp2 = fabs(an[i][1]-an[j][1]);
    if (tmp1<=eqs&&tmp2<=eqs)
    {
      cnt++;
    }
    ans = max(ans,cnt);
   }
  }
  cout<<ans<<endl;
		
}
  return 0;
}

「真诚赞赏,手留余香」

111qqz的小窝

真诚赞赏,手留余香

使用微信扫描二维码完成支付