(BC 一周年)hdu 5311 Hidden String

Posted by 111qqz on Tuesday, July 28, 2015

TOC

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5311 题意:问能否从一个给定的字符串中拿出三个不相交的字串(原串可以有剩余),组成字符串“anniversary” 思路:暴力。

比赛的时候没做出来,sad 我发现我有一个问题,就是不敢跑暴力 有不少题其实正解就是暴力 或者有的题,暴力不是标解,但是绝对可A,可我就不敢写… 就觉得不会是这样.. 说到底还是不自信吧…

思路是枚举两个间隔点,将 string tar="anniversary"分成三个不为空的部分 然后在给的字符串中按顺序查找这三部分 如果都能找到,直接YES 如果任何一种间隔的分段都无法YES 就NO…

妈蛋,if语句后面多写了个分号,调了半个多小时才发现(为啥总是这种傻逼错误….) 还有一点,因为是多组数据,而对于每组数据,将tar拆分的方法都是一样的,可以先预处理一下存到数组里.

#define yn hez111qqz
#define j1 cute111qqz
#define tm crazy111qqz
#define lr dying111qqz
using namespace std;
#define REP(i, n) for (int i=0;i<int(n);++i) 
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
const int N=1E2+5;
int d[N];
int len;
string st,tar,s1,s2,s3;
bool flag;

void solve (string x,string y,string z)
{
  int lx = x.length();
  int ly = y.length();
  int lz = z.length();
  bool debug = false;
  if (x=="anniv"&&y=="er"&&z=="sary")
  debug = true;
  int p;
  int k = 0;
  for ( int i = 0 ; i < len-lx+1 ; i++ )
  {
  string tmps = st.substr(i,lx);
//	if (debug) cout<<"tmaaaps:"<<tmps<<endl;
  if (tmps==x);
  {
    p = i;
    // cout<<"tmps1:"<<tmps<<endl;
    k++;
    break;
  }
  }
  if (k==0) return;

  for ( int i = p+lx ; i < len - ly +1 ;i++)
  {
  string tmps = st.substr(i,ly);
  //	if (debug) cout<<"tms2:"<<tmps<<endl;
  if (tmps==y)
  {
    p = i ;
   // cout<<"tmps2:"<<tmps<<endl;
    k++;
    break;
  }
  }
  if (k==1) return ;
  for ( int i = p+ly; i < len - lz +1 ; i ++)
  {
  string tmps = st.substr(i,lz);
  if (tmps==z)
  {
  //  cout<<"tmps3:"<<tmps<<endl;
    k++;
    break;
  }
  }
  if (k==3)
  {
  flag = true;
  return;
  }

}
int main()
{
  int T; 
  cin>>T;
  while (T--)
  {
   flag = false;
   cin>>st;
   len = st.length();
   int k = 0;
   int num = 0;
   tar="anniversary";
   for ( int i = 1 ; i <=9 ; i++ )
   {
    for ( int j = i+1 ; j <= 10 ; j++ )
    {
      s1 = tar.substr(0,i);
      s2 = tar.substr(i,j-i);
      s3 = tar.substr(j);
     //  cout<<i<<" "<<j<<" "<<s1<<" "<<s2<<" "<<s3<<endl;
      solve (s1,s2,s3);
      if (flag)
      {
      break;
      }
    }
    if (flag)
    break;
   }
   if (flag)
    {
    cout<<"YES"<<endl;
    }
   else
    {
    cout<<"NO"<<endl;
    }

  }
 
  return 0;
}

「真诚赞赏,手留余香」

111qqz的小窝

真诚赞赏,手留余香

使用微信扫描二维码完成支付