hdu 4782 | 2013 Asia Chengdu Regional Contest B (模拟)

Posted by 111qqz on Monday, November 6, 2017

TOC

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4782

题意:

将格式混乱的html代码输出成标准格式。

思路:

模拟。

说下细节:

 * 遇到open tag,先打印,后dep++
 * 遇到close tag,先dep--,再打印
 * 遇到空标签,直接在当前深度打印
 * 遇到空白字符时,只有当前面出现了text以及后面也出现了text的时候才打印。**也就是说第一个string和最后一个string都是紧邻标签的。**

最坑的一点是…虽然题目给了数据组数,但是在所在行的同一行,可能出现下一组的开始

最坑的一点是…虽然题目给了数据组数,但是在所在行的同一行,可能出现下一组的开始

最坑的一点是…虽然题目给了数据组数,但是在所在行的同一行,可能出现下一组的开始

说好的多组数据呢…

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1E5+10;
const double eps = 1e-8;
#define ms(a,x) memset(a,x,sizeof(a))
#define lowbit(x) (x&(-x))
char buff[N];
int len = 0;
char ch;
void skip()
{
  while (ch=='\n'||ch==' '||ch=='\t') ch =getchar();
}
void TAG()
{
  len = 0;
  ch =getchar();
  while (ch!='>')
  {
  buff[len++] = ch;
  ch = getchar();
  }
  buff[len] = 0;
}
void STR()
{
  len = 0 ;
  while (ch!=' '&&ch!='\t'&&ch!='\n'&&ch!='<')
  {
  buff[len++] = ch;
  ch = getchar();
  }
  buff[len] = 0;
}

void pr( int len)
{
  for ( int i = 0 ; i < len ; i++) putchar(' ');
}
void solve()
{
  ch = ' ';
  int dep = 0;
  for ( ; ;)
  {
  skip();
  if (ch=='<')
  {
    TAG();
    if (buff[0]=='/')
    {
    dep--;
    pr(dep);
    }
    else if (buff[len-1]=='/')
    {
    pr(dep);
    }
    else 
    {
    pr(dep);
    dep++;
    }
    printf("<%s>\n",buff);
    if (strcmp(buff,"/html")==0) break;
    ch = getchar();
  }
  else
  {
    STR();
    pr(dep);
    printf("%s",buff);
    //可能有多个字符串
    skip();
  //  cout<<"buff:"<<buff<<endl;
    while (ch!='<')
    {
  // cout<<"ch:"<<ch<<endl;
    STR();
    printf(" %s",buff);
    skip();
    }
    puts("");
    //printf("\n");
  }

  }
}
int main(){
    freopen("./in.txt","r",stdin);
//   freopen("output","w",stdout);
  int cas = 0 ;
  int T;
  cin>>T;

  // cout<<"T:"<<T<<endl;
  while (T--)
  {
  printf("Case #%d:\n",++cas);
  solve();
  }
  return 0;
}

「真诚赞赏,手留余香」

111qqz的小窝

真诚赞赏,手留余香

使用微信扫描二维码完成支付